Целта на задължителната дисциплина “Картография” е да даде на студентите основни знания и умения за изработване, анализ и интерпретация на географски карти.

По време на обучението:

  • се въвеждат понятия от историята на картографията и се прави преглед на най-значимите картографски произвредения от миналото;
  • разглеждат се елементите на математическата основа на географските карти и се изследват в подробности топографските карти от различни мащаби;
  • голямо внимание се обръща на методите за изобразяване на специалното съдържание и тенденциите в картографирането през XXI в.;
  • студентите се запознават с основните направления на геопространствените технологии в смисъла им на източници на данни за изработване на карти и тяхното приложение за решаване на различни екологични, икономически и обществени казуси;
  • обсъжда се участието на граждани чрез краудсорсинг инициативи в уеб или мобилни приложения;
  • студентите се запознават с основни инструменти за създаване на карти, уеб архиви, библиотеки и разнообразни източници на данни.