Теми

Конспект

 1. Въведение.
 2. Аналогова и цифрова картография.
 3. Картографията през Античността.
 4. Китайска и Арабска картографска школа.
 5. Картографията през Средновековието и Великите географски открития.
 6. Развитие на картографията до края на XX в.
 7. История на картографията в България.
 8. Трансформиране на аналоговата картография в цифрова.
 9. Математическа основа на географските карти. Мащаб, координати и координатни системи.
 10. Картографски проекции.
 11. Изобразяване на релефа в географските карти.
 12. Топографски карти – разграфка и номенклатура, определяне на мащаб, географски и правоъгълни координати.
 13. Височинни системи.
 14. Методи за изобразяване на картографското съдържание.
 15. Методи за изобразяване на точкови обекти.
 16. Методи за изобразяване на линейни обекти.
 17. Методи за изобразяване на площни обекти.
 18. Оформяне на картите. Основни етапи при създаване на карти. Предпечатна подготовка.
 19. Източници на данни за създаване на карти.
 20. Пространствено-темпорални картографски модели.
 21. Виртуални глобуси.
 22. Тенденции в развитието на картографията през XXI в.